Gratis verzending vanaf 4.000€
Meer dan 5000 tevreden installateurs
Expertise zonne-energie en webinars
Hotline +49 89 9041015-00

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Memodo B.V.

 

Gevestigd: Catherijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.

KVK nummer: 86015796

BTW Nummer: NL863832933B01

Email: info@memodo.nl

Telefoonnummer: 088-7867243

 

 1. Algemeen
 • Waar hierna van "VERKOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Memodo B.V. als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "KOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de (aspirant-) koper, (aspirant-)opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
 • Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Onder diensten dient ook te worden verstaan door verkoper verrichte advieswerkzaamheden waarop deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn en gelijkgesteld zijn met de verkoop en levering van zaken.
 • Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.
 • Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
 • Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden verkoper slechts, voor zover deze afwijkingen schriftelijk met verkoper zijn overeengekomen.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
 • Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij verkoper schriftelijk heeft verklaard dat een aanbod niet vrijblijvend is. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door verkoper uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 • Indien koper een aanbod of offerte slechts gedeeltelijk aanvaardt, komt geen deelovereenkomst tot stand, tenzij verkoper aan koper schriftelijk bevestigt gebonden te willen zijn aan een aanbod of offerte welke gedeeltelijk is aanvaard.
 • Van een aanbod, offerte of overeenkomst deel uitmakende specificaties, tekeningen, berekeningen, productbeschrijvingen, maten, technische gegevens en andere informatie gelden als een aanduiding bij benadering en binden verkoper niet.
 • Koper is volledig verantwoordelijk voor alle onjuistheden in de door of namens koper aan verkoper verstrekte gegevens en specificaties met betrekking tot aan de koper te leveren zaken. Door verkoper verstrekte adviezen, waarvoor door verkoper geen kosten bij koper in rekening worden gebracht zijn vrijblijvend en kunnen door koper of derden geen rechten worden ontleend. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.
 • Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.
 • Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

 

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 • De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, ex work (Incoterms 2020).
 • Wijzigingen van prijzen, zoals maar niet gelimiteerd, tot inkoop-, loon-, materiaal- en vrachtkosten, sociale- en overheidslasten, verzekeringspremies en belastingen alsmede andere kosten, geven verkoper het recht de door haar aan koper in rekening te brengen prijzen eveneens te wijzigen, waarbij verkoper aan koper een schriftelijke onderbouwing zal verstrekken. Koper is gehouden de aldus extra doorbelaste kosten aan verkoper te vergoeden.
 • Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De in lid 3 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 • Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
 • Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

 

 1. Levering
 • De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, en binden verkoper niet. Overeengekomen levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn.
 • De levertijd wordt verlengd met de duur van vertraging in de nakoming van aan de zijde van de koper uit een overeenkomst of een eerder gesloten overeenkomst met verkoper.
 • Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.
 • Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens indien sprake is van overmacht als bepaald in artikel 7.
 • Verkoper is gerechtigd een overeenkomst middels deelleveringen uit te voeren.
 • Levering vindt slechts plaats na betaling van al het door koper aan verkoper verschuldigde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Niet bij de levering inbegrepen zijn montage en inbedrijfstelling van de producten.

 

 1. Vervoer
 • Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zoals bepaald in 12 “Ontbinding”.
 • Koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 • Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder artikel 7.
 • Levering is af fabriek, ex Works (Incoterms 2020) tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Overgang van risicoaansprakelijkheid
 • Op het tijdstip van levering gaat het risico ten aanzien van te leveren zaken over op koper, tenzij een ander tijdstip van risico-overgang schriftelijk tussen verkoper en koper is overeengekomen.
 • Als op de locatie van aflevering koper niet aanwezig is, is verkoper gerechtigd de te leveren zaken op het afleveradres achter te laten voor rekening en risico van koper. Voor zover koper niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip van aflevering is verkoper voorts gerechtigd de zaken mee te nemen en is koper gehouden de volledige kosten van herlevering en opslag aan verkoper te voldoen.
 • Koper aanvaardt, dat verkoper niet aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken vanaf het tijdstip van levering, ongeacht of koper de zaken op dat tijdstip in ontvangst genomen heeft.

 

 1. Overmacht
 • Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt:
 1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n); c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
 2. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
 • Indien bij het intreden van overmacht door verkoper al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan, of verkoper slechts aan een gedeelte van haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk bij koper in rekening te brengen en is koper gehouden de factuur van verkoper te voldoen.
 • Als overmacht uit welke oorzaak dan ook langer duurt dan 60 dagen na de indicatief aangegeven levertijd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Koper heeft dit recht slechts nadat hij verkoper heeft gesommeerd tot nakoming en een redelijke termijn daarvoor heeft gesteld. Voor zover koper een overeenkomst ontbindt (mede) als gevolg van overmacht heeft koper geen recht op schadevergoeding.
 • Indien koper gebruik maakt van haar voornoemde recht tot ontbinding bij overmacht dan zal verkoper zich vervolgens inspannen de betreffende producten aan een derde partij te verkopen, tegen haar conveniërende voorwaarden. Koper accepteert reeds nu voor alsdan, om in een dergelijk geval aan verkoper het prijsverschil te vergoeden, indien de producten tegen een lagere prijs aan voormelde derde partij worden verkocht. Tevens zal koper aan verkoper het alsdan geldende opslagtarief vergoeden totdat de betreffende producten aan de derde partij zullen zijn geleverd. Verkoper is bereid afstand te doen van haar in dit artikel vermelde recht tot ontbinding, indien koper aangeeft bezwaar te hebben tegen een dergelijke ontbinding en onder gelijktijdige betaling aan verkoper van de relevante (restant)koopsom en opslagkosten.

 

 1. Controle en reclame
 • Koper dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 1. of de juiste producten zijn geleverd; en
  b. kwantiteit; en
  c. of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en
  d. of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen.
 • Indien koper geen schriftelijke melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, heeft verkoper het recht de klacht af te wijzen en niet in behandeling te nemen en vervallen de rechten van koper daaromtrent.
 • Klachten over facturen dient koper binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan verkoper.
 • Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade.
 • Getoonde monsters/ modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. Verkoper is niet gehouden tot levering van producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van verkoper of haar toeleveranciers zijn genomen.
 • Eventuele rechtsvorderingen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper is het koper niet toegestaan zaken waarover gereclameerd wordt aan verkoper te retourneren. Verlening van toestemming door verkoper om zaken te retourneren, houdt geen erkenning door verkoper in ten aanzien van een reclame. Een retourzending door koper aan verkoper, ongeacht of verkoper daarvoor toestemming heeft verleend, vindt altijd plaats op kosten en voor rekening en risico van koper.Koper dient de in geval van retournering van producten op grond van een reclame de producten in de onbeschadigde en originele verpakking aan verkoper te retourneren. Producten die retour worden gestuurd dienen aan de retourinstructies van verkoper te worden verzonden. Wanneer de retourzending het gevolg is van een bestelfout van koper, behoudt verkoper zich het recht voor om 10% van de orderwaarde aan restockingskosten op de creditnota in mindering te brengen, alsmede de gemaakte transportkosten.

 

 1. Garantie
 • Fabrieksgaranties worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant van het desbetreffende product en niet door verkoper. Garantieverlening geldt slechts voor de Klant zelf, niet voor derden.
 • Garantieverlengingen en -uitbreidingen worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door verkoper. De Fabrikant heeft als enige de plicht te handelen volgens de opgestelde garantievoorwaarden. Verkoper heeft geen aanvullende rol of verplichting bij het verkopen van een garantieverlenging of - uitbreiding.
 • Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling worden genomen als de montagehandleiding van de Fabrikant strikt is opgevolgd. Koper dient gebreken binnen zeven dagen na constatering schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure te melden.
 • Ongeacht hetgeen ten aanzien van garantie in deze algemene voorwaarden is opgenomen, is verkoper, zou verkoper op enige wijze gehouden zijn garantie te verstrekken, nimmer gehouden meer garantie te verstrekken dan de garantieverplichtingen welke verkoper van haar leverancier daadwerkelijk verkrijgt. Verkoper zal op eerste verzoek van koper voor zover mogelijk haar rechten jegens haar leverancier op garantieverlening aan koper overdragen.
 • In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van koper, schade aan (delen van) de geleverde producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, atoom- kernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de producten.
 • Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
 • Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op.
 • Reparatie of vervanging van (delen van) de producten leidt nooit tot verlenging van de fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing.
 • De garantie als bedoeld in dit artikel komt automatisch te vervallen in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf. In dergelijke gevallen, zou verkoper al tot het nakomen van enige garantieverplichting van de fabrikant kunnen worden gehouden, is verkoper niet verantwoordelijk voor het nakomen van enige garantieverplichting die koper van de fabrikant onder de verleende garantie mag verwachten.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, zijn nimmer, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige geleden of te lijden schade door koper of enige derde die ontstaan is door toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad dan wel ontstaan op een andere rechtsgrond.
 • Deze uitsluiting van aansprakelijkheid heeft onder meer betrekking op, maar is niet beperkt tot, enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of her leveringsverplichting.
 • Voor zover verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot her levering dan wel tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag dat daadwerkelijk door koper is betaald, zulks ter keuze van verkoper.
 • Ter verdere beperking van aansprakelijkheid aanvaardt de koper, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade waarvoor de verkoper is verzekerd en tot het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper daadwerkelijk uitkeert.
 • Ongeacht hetgeen in artikel 10.1, 10.2, 10.3, en 10.4 is vermeld komt voor vergoeding nimmer in aanmerking door de koper of derden geleden indirecte schade waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, gederfde omzet, gemiste besparing, verminderde goodwill, transportkosten, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, schade door bedrijfsstagnatie en/of bedrijfsstoring, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst, in welk geval verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van koper.
 • Koper is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen schade in de ruimste zin des woord als gevolg van door verkoper geleverde zaken.
 • Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.
 • In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien:
 1. en zolang koper jegens verkoper in verzuim is;
  b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
  c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
 • Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan verkoper te zijn gemeld, waarbij koper het ontstaan van de schade, de omvang alsmede de oorzaak schriftelijk en gedetailleerd onderbouwt. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid aan de zijde van verkoper ook indien koper hierdoor in haar belangen wordt geschaad. Op straffe van verval dienen rechtsvorderingen jegens verkoper binnen een jaar na melding te worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank.
 • Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Verkoper garandeert echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of ervoor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
 • Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of vergoeding van directe of indirecte schade als hiervoor genoemd in artikel 8.
 • Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 • Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
 • Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan, waaronder maar niet beperkt tot transportkosten en kosten van opslag, zullen ten laste van koper worden gebracht.
 • In geval van beslag / executie door derden of (dreigend) faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, dient koper verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat verkoper passende maatregelen kan nemen om haar belangen te beschermen.
 • Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
 • Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
 • Koper machtigt verkoper om alle aan de koper toebehorende, dan wel gehuurde dan wel in gebruik zijnde percelen en panden te betreden om de rechten verbonden aan het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

 

 1. Ontbinding
 • Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:
  koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 7 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;
  b. koper onder curatele wordt gesteld, surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd;
  c. koper komt te overlijden;
 1. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
 2. het vermogen van koper geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen;
 • Onverminderd de overige toekomende rechten van verkoper om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 12.1 zijn in die gevallen alle vorderingen die verkoper op koper mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

 

 1. Intellectuele eigendom
 • Alle rechten ten aanzien van het intellectuele eigendom op het aan koper geleverde (producten en diensten), waaronder begrepen de overeenkomst, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot het geleverde berusten bij verkoper, voor zover die rechten niet (tevens) aan de fabrikant van een geleverd product toekomen.
 • Het is koper niet toegestaan aan haar geleverde zaken na te maken en/ of te veranderen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een product onverhoopt een inbreuk zou maken op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

 

 1. Geschillen
 • Op alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten en daaruitvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
 • Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 • Onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden gelden voor alle met ons gesloten overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten van welke aard en inhoud ook. Door de bestelling respectievelijk opdrachtverlening wordt koper geacht daarmede akkoord te gaan. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende technische normen van de zijde van koper afgewezen, tenzij die afwijkingen als bijzondere voorwaarden door ons schriftelijk zijn aanvaard. Ook in zodanig geval blijven voor het overige onze voorwaarden hun geldigheid behouden.

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 04 oktober 2023.

Recent bekeken